aboutsummaryrefslogblamecommitdiff
path: root/da_DK.ISO8859-1/articles/euro/article.sgml
blob: cd1b13f8ad94d3fcfb65e82fe47eaa56a4050513 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
                                       
                                         
            
                                                          
                                      

                                                   
<!DOCTYPE ARTICLE PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">
%man;
]>

<article lang="da">
 <articleinfo>
  <title>Euro symbolet p&aring;
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem></title>

  <authorgroup>
   <author>
	<firstname>Aaron</firstname>

	<surname>Kaplan</surname>

	<affiliation>
	 <address>
	  <email>aaron@lo-res.org</email>
	 </address>
	</affiliation>
   </author>
  </authorgroup>

  <copyright>
   <year>2002</year>
   <year>2003</year>
   <holder>The FreeBSD Documentation Project</holder>
  </copyright>

  <pubdate role="rcs">$FreeBSD$</pubdate>

  <abstract>
   <para>Dette dokument vil fors&oslash;ge at hj&aelig;lpe dig med
	at komme i gang med det nye <keycap>euro</keycap> symbol
	p&aring; det nye keyboard du var n&oslash;dt til at
	k&oslash;be i starten af 2002 p&aring; grund af skiftet til
	den f&aelig;lles valuta. Vi vil f&oslash;rst fokusere
	p&aring; de mere vigtige dele, som det at v&aelig;re i stand
	til at vise symbolet korrekt p&aring; konsollen.
	Senere sektioner vil handle om konfiguration af specifikke
	programmer som for eksempel <application>X11</application>.
   </para>

   <para>Megen hj&aelig;lpende input kom fra Oliver Fromme, Tom Rhodes
	og utallige andre. Tak! uden jer ville denne artikel ikke have
	v&aelig;ret mulig!</para>
  </abstract>
 </articleinfo>

 <sect1>
  <title>Euroen i en n&oslash;ddeskal</title>

  <para>Hvis du allerede f&oslash;ler dig komfortabel med
   <ulink url="../../books/handbook/l10n.html">lokalisering</ulink>
   som det er beskrevet i
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> H&aring;ndbogen,
   er du m&aring;ske kun interesseret i de f&oslash;lgende fakta
   som lader dig komme hurtigt i gang:</para>

  <variablelist>
   <varlistentry>
	<term>ISO8859-15</term>

	<listitem>
	 <para>Dette er en lettere modificering af det almindeligt
	  brugte ISO8859-1 karaters&aelig;t. Det inkluderer eurosymbolet.
	  Det bruges til <envar>LANG</envar>, <envar>LC_CTYPE</envar>
	  milj&oslash; variabler.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>iso15-8x16.fnt</filename></term>

	<listitem>
	 <para>&man.vidcontrol.1; fonten til konsollen</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.iso.kbd</filename></term>

	<listitem>
	 <para>Passende tegns&aelig;t afh&aelig;ngigt af dit sprog.
	  S&aelig;t din <literal>keymap</literal> indtastning i
	  <filename>rc.conf</filename> til en af disse.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><envar>LC_CTYPE</envar></term>

	<listitem>
	 <para>Bruges til at specificere den korrekte karakter type
	  p&aring; din lokalitet.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><literal>XkbLayout "<replaceable>lang</replaceable>(euro)"</literal></term>

	<listitem>
	 <para>XFree86 konfigurations mulighed.</para>
	</listitem>
   </varlistentry>

   <varlistentry>
	<term><filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/*/fonts.alias</filename></term>
	<listitem>
	 <para>V&aelig;r sikker p&aring; at tilpasse dine X11 fonte til
	  <literal>-*-..-*-iso8859-15</literal></para>
	</listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>En generel bem&aelig;rkning</title>

  <para>I de f&oslash;lgende sektioner vil vi ofte referere til
   <emphasis>ISO8859-15</emphasis>. Dette er standard notationen
   startende med <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem> 4.5.
   I &aelig;ldre versioner, var standard notationen enten
   <emphasis>ISO_8859-15</emphasis> eller
   <emphasis>DIS_8859-15</emphasis>.
  </para>

  <para>Hvis du bruger en &aelig;ldre version af
   <systemitem class="osname">FreeBSD</systemitem>, skal du v&aelig;re
   sikker p&aring; at kigge p&aring; <filename>/usr/share/locale/</filename>
   for at finde ud af hvilken navnekonvention der bruges.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Konsollen</title>

  <sect2>
   <title>Ops&aelig;tning af din konsol font</title>

   <para>Afh&aelig;ngigt af din konsols opl&oslash;sning og
	st&oslash;rrelse kan du f&aring; brug for en af de
	f&oslash;lgende linier i <filename>rc.conf</filename>:</para>

   <programlisting>font8x16="iso15-8x16.fnt" # from /usr/share/syscons/fonts/*
font8x14="iso15-8x14.fnt"
font8x8="iso15-8x8.fnt"</programlisting>

   <para>Dette vil v&aelig;lge ISO8859-15 ogs&aring; kendt som Latin-9
	fonten. ISO8859-15 er en variation af ISO8859-1. Du kan se
	forskellen p&aring; de to ved at kigge p&aring; Euro symbolet:
	dets decimale v&aelig;rdi er 164. I ISO8859-1 vil du
	bem&aelig;rke en cirkel med fire sm&aring;
	streger i hj&oslash;rnerne. Dette kaldes ofte "universal currency
	symbol". I ISO8859-15, istedet for den lille cirkel, vil du have
	Euro Symbolet. Ellers er fontene mere eller mindre
	identiske.</para>

   <warning>
	<para>I skrivende stund virker det som om den eneste brugbare
	 font er <literal>iso15-8x16.fnt</literal>. De andre ser ud til
	 kun at vise ISO8859-1 selvom deres navne tyder p&aring;
	 andet.</para>
   </warning>

   <note>
	<para>Ved at specificere denne font vil konsol programmer se
	 forvr&aelig;ngede ud. Dette er p&aring; grund af det faktum
	 at de antager at du bruger en anden font/karakters&aelig;t
	 s&aring; som ANSI 850. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt
	 eksempel er <application>/stand/sysinstall</application>.
	 Det meste af tiden burde det dog ikke v&aelig;re den store
	 bekymring.</para>
   </note>

   <para>Som det n&aelig;ste skridt burde du enten reboote dit
	system for at lade &aelig;ndringerne tage effekt eller (manuelt)
	tage de skridt der ville v&aelig;re blevet taget ved systemets
	start:</para>

   <screen>&prompt.user; <userinput>vidcontrol -f <replaceable>iso15-8x16.fnt</replaceable></userinput></screen>

   <para>For at checke om fonten er blevet valgt kan du eksekvere
	det f&oslash;lgende korte <command><anchor id="awk-test">awk</command>
	script:</para>

   <programlisting>#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
    for(i=160;i<180;i++)
        printf"%3d %c\n",i,i
}</programlisting>

   <para>Resultatet skulle afsl&oslash;re Euro tegnet ved position 164.</para>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Ops&aelig;tning af dit tastatur til Euroen</title>

   <para>De fleste tegns&aelig;t burde allerede v&aelig;re opsat
	korrekt. f.eks.: Hvis du har et tysk tastatur og dine Umlaut
	taster virker, kan du sagtens skippe denne sektion eftersom
	det tegns&aelig;t allerede har opsat hvilkensomhelst
	tastekombination der er n&oslash;dvendig (f.eks.: <keycombo
	action=simul><keycap>Alt Gr</keycap><keycap>e</keycap></keycombo>)
	til decimal v&aelig;rdi 164. Hvis man l&oslash;ber ind i problemer,
	er den bedste m&aring;de at checke p&aring;, ved at kigge p&aring;
	<filename>/usr/share/syscons/keymaps/*.kbd</filename>. Formatet
	af tegns&aelig;ttene er beskrevet i &man.keyboard.4;.
	&man.kbdcontrol.1; kan bruges til at loade et speciallavet
	tegns&aelig;t.</para>

   <para>N&aring;r det korrekte tegns&aelig;t er valgt skal det
	tilf&oslash;ljes til <filename>/etc/rc.conf</filename> med
	linien:</para>

   <programlisting>keymap="<replaceable>german.iso</replaceable>" # eller et andet tegns&aelig;t</programlisting>

   <para>Som anf&oslash;rt ovenfor er dette skridt nok allerede taget
	af dig ved installationen (med
	<application>sysinstall</application>). Hvis ikke, skal du
	enten reboote eller loade det nye tegns&aelig;t via
	&man.kbdcontrol.1;.</para>

   <para>For at verificere tegns&aelig;ttet, skift til en ny konsol
	og ved login prompten, <emphasis>istedet for at logge
	ind</emphasis>, pr&oslash;v at at taste <keycap>Euro</keycap>
	tegnet. Hvis det ikke virker, kan du enten sende en bug report
	via &man.send-pr.1; eller v&aelig;r sikker p&aring; at du faktisk
	valgte det rette tegns&aelig;t.</para>

   <note>
	<para>P&aring; dette stadie vil Euro tasten ikke virke i
	 <application>bash</application> eller
	 <application>tcsh</application>.</para>
   </note>
  </sect2>

  <sect2>
   <title>Fix milj&oslash; variablerne</title>

   <para>Shellsne (bash, tcsh) falder tilbage til &man.readline.3;
	biblioteket som igen respekterer <envar>LC_CTYPE</envar>
	milj&oslash; variablen. <envar>LC_CTYPE</envar> skal
	v&aelig;re sat f&oslash;r din shell k&oslash;rer helt.
	Helddigvis er det nok at tilf&oslash;je linien:</para>

   <programlisting>export LC_CTYPE=<replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.bash_profile</filename> (bash), eller:</para>

   <programlisting>setenv LC_CTYPE <replaceable>de_DE</replaceable>.ISO8859-15</programlisting>

   <para>til din <filename>.login</filename> (tcsh) fil.
	<replaceable>de_DE</replaceable> skal selvf&oslash;lgelig
	erstattes med dit sprog. Det n&aelig;ste du skal g&oslash;re
	er at, logge ud, logge ind igen, og verificerer at din Euro
	tast virker. Nu burde de fleste af konsol programmerne svare
	p&aring; Euro tasten. Ekstra konfigurations skridt for
	specielle programmer som <application>pine</application> er
	dog m&aring;ske stadigt n&oslash;dvendige.</para>

   <note>
	<para>Et alternativ til at modificere <filename>.login</filename>
	og <filename>.bash_profile</filename> er at s&aelig;tte
	milj&oslash; variablerne gennem &man.login.conf.5; mekanismen.
	Denne indgangsvinkel har den fordel af at s&aelig;tte visse
	brugeres login klasser (f.eks. Franske brugere, Italienske
	brugere, osv) <emphasis>p&aring; et sted</emphasis>.</para>
   </note>
  </sect2>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>Modificering af X11</title>

  <para>Modificer <filename>/etc/XF86Config</filename> p&aring; den
	f&oslash;lgende m&aring;de:</para>

  <programlisting>Option "XkbLayout" "<replaceable>de</replaceable>(euro)"</programlisting>

  <para>Erstat <replaceable>de</replaceable> med dit eget sprog.
   Nu burde tastaturet v&aelig;re korrekt opsat. Som i konsol
   sektionen, skal den korrekte font v&aelig;re valgt. For
   <application>KDE</application>, g&aring; til <application>KDE
   control center</application> -&gt; Personalization -&gt; Country
   &amp; Language -&gt; Charset og skift det til
   <literal>ISO8859-15</literal>. Lignende skridt tages for
   <application>kmail</application> og andre programmer.</para>

  <para>En anden god ide er at modificere din
   <filename>fonts.alias</filename> fil. Navnlig
   <literal>fixed</literal> font skulle v&aelig;re skiftet til det
   korrekte tegns&aelig;t: Forfatterens
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.alias</filename>
   ser s&aring;dan ud:</para>

   <programlisting>! $Xorg: fonts.alias,v 1.3 2000/08/21 16:42:31 coskrey Exp $
fixed  -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
variable -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15
(...)</programlisting>

  <para>Som i konsol sektionen, skal specielle programmer stadig
   have ISO8859-1 fontene konfigureret i deres respektive xrdb
   databaser. Et bem&aelig;rkelsesv&aelig;rdigt eksempel er
   <application>xterm</application>. Som en generel tommefingerregel
   er det nok at &aelig;ndre den tilsvarende konfigurations fil i
   <filename>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults</filename> og
   tilf&oslash;je den korrekte font. Lad os demonstrere dette med
   <application>xterm</application>.</para>

  <screen>&prompt.root; cd /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/
&prompt.root; vi XTerm</screen>

  <para>Tilf&oslash;j den f&oslash;lgende linie til begyndelsen
	af filen:</para>

  <programlisting>*font:   -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15</programlisting>

  <para>Endelig, genstart X og check, at fonte kan vises ved, at
   k&oslash;re det ovenst&aring;ende <link
   linkend="awk-test">awk script</link>. Alle st&oslash;rre
   programmer b&oslash;r respektere tegns&aelig;ttet og font
   indstillingen.</para>
 </sect1>

 <sect1>
  <title>bne problemer</title>

  <para>Forfatteren vil selvf&oslash;lgelig gerne have feedback.
   Lad mig meget gerne h&oslash;re om du har et fix for et af
   disse &aring;bne problemer:</para>

  <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>Beskriv en alternativ m&aring;de at ops&aelig;tte XFree86:
	 <filename role="package">x11/xkeycaps</filename></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>GNOME</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger i <application>XFCE</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Indstillinger for <application>(X)Emacs</application></para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskrivelse af UTF-8</para>
   </listitem>

   <listitem>
    <para>Beskriv <application>libiconv</application> som en
	 effektiv m&aring;de at konvertere mellem ISO8859-15 og
	 UTF-{8,16} indefra programmer</para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
 </sect1>
</article>

<!--
   Local Variables:
   mode: sgml
   sgml-indent-data: t
   sgml-omittag: nil
   sgml-always-quote-attributes: t
   End:
-->