aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent
diff options
context:
space:
mode:
authorGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-06-11 10:47:32 +0000
committerGabor Kovesdan <gabor@FreeBSD.org>2013-06-11 10:47:32 +0000
commit573419f516f5d875301e51e243a899badc812c03 (patch)
tree1c6b5e45c099c69f55d508630305bff419366bc8 /mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent
parentb51e97d2a6d57d625242f6f8bc27c4f838ca183a (diff)
downloaddoc-573419f516f5d875301e51e243a899badc812c03.tar.gz
doc-573419f516f5d875301e51e243a899badc812c03.zip
- Add namespace declarations and convert entities to DB 5.0
Notes
Notes: svn path=/projects/db5/; revision=41910
Diffstat (limited to 'mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent')
-rw-r--r--mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent28
1 files changed, 14 insertions, 14 deletions
diff --git a/mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent b/mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent
index 1eda2781af..bb708ebdeb 100644
--- a/mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent
+++ b/mn_MN.UTF-8/share/xml/trademarks.ent
@@ -352,21 +352,21 @@
<quote>&reg;</quote> тэмдэгт нэмэгддэг.</para>">
<!ENTITY legalnotice '
-<legalnotice id="legalnotice">
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Доорх нөхцөл, шаардлагуудыг хангасан нөхцөлд эх код (SGML DocBook) болон
+<legalnotice xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xml:id="legalnotice">
+ <para>Доорх нөхцөл, шаардлагуудыг хангасан нөхцөлд эх код (SGML DocBook) болон
&apos;эмхэтгэгдсэн&apos; хэлбэрүүдийг (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF болон гэх
зэрэг) ямарваа өөрчлөлт хийж болон өөрчлөлтгүйгээр хэрэглэх буюу тараах
боломжтой:</para>
<orderedlist>
<listitem>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Эх кодыг (SGML DocBook) дээрх эзэмшигчийн эрхийн тэмдэглэл, болон доорх
+ <para>Эх кодыг (SGML DocBook) дээрх эзэмшигчийн эрхийн тэмдэглэл, болон доорх
нөхцөл шаардлагууд болон зөрчигдөх тохиолдлуудын хамтаар энэ файлын эхний мөрийг
хөндөлгүйгээр түгээнэ.</para>
</listitem>
<listitem>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Эмхэтгэгдсэн хэлбэрүүдийн (өөр DTD-үүд болон хувирсан, PDF,
+ <para>Эмхэтгэгдсэн хэлбэрүүдийн (өөр DTD-үүд болон хувирсан, PDF,
PostScript, RTF болон бусад хэлбэршилтүүд рүү хөрвүүлэгдсэн) дахин
түгээлтүүд нь дээрх эзэмшигчийн эрхийн тэмдэглэл, доорх нөхцөл шаардлагууд
болон түгээлттэй цуг ирсэн баримт ба/эсвэл бусад материалууд дахь зөрчих
@@ -375,7 +375,7 @@
</orderedlist>
<important>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>ЭНЭ БАРИМТ НЬ FREEBSD БАРИМТЖУУЛАХ ТӨСЛӨӨС
+ <para>ЭНЭ БАРИМТ НЬ FREEBSD БАРИМТЖУУЛАХ ТӨСЛӨӨС
«БАЙГАА БАЙДЛААРАА» ГЭСЭН НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР ТҮГЭЭГДЭЖ
БАЙГАА БӨГӨӨД, ЭНЭ НЬ ХУДАЛДААНЫ, ТОДОРХОЙ НЭГ БОЛОН БУСАД
ЗОРИЛГОД НИЙЦЭХ БАТАЛГАА БОЛОХГҮЙ. ЗАЙЛШГҮЙ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА ЭСВЭЛ
@@ -393,34 +393,34 @@
'>
<!ENTITY trademarks '
-<legalnotice id="trademarks" role="trademarks">
+<legalnotice xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xml:id="trademarks" role="trademarks">
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>FreeBSD нь FreeBSD Сангийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг юм.</para>
+ <para>FreeBSD нь FreeBSD Сангийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>UNIX нь АНУ болон бусад улсуудад The Open Group-ийн бүртгэгдсэн
+ <para>UNIX нь АНУ болон бусад улсуудад The Open Group-ийн бүртгэгдсэн
худалдааны тэмдэг юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Sun, Sun Microsystems, SunOS, Solaris, Java, JDK болон OpenJDK нь Америкийн Нэгдсэн
+ <para>Sun, Sun Microsystems, SunOS, Solaris, Java, JDK болон OpenJDK нь Америкийн Нэгдсэн
Улс болон бусад улсууд дахь Sun Microsystems-ийн худалдааны тэмдэгнүүд эсвэл
бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгнүүд юм.</para>
<!-- Product Trademarks -->
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Apple болон QuickTime нь АНУ болон бусад улсуудад бүртгэгдсэн
+ <para>Apple болон QuickTime нь АНУ болон бусад улсуудад бүртгэгдсэн
Apple Computer, Inc.,-ийн худалдааны тэмдэгнүүд юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Macromedia болон Flash нь Америкийн Нэгдсэн
+ <para>Macromedia болон Flash нь Америкийн Нэгдсэн
Улс ба/эсвэл бусад улсууд дахь Macromedia-ийн худалдааны тэмдэгнүүд эсвэл
бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгнүүд юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Microsoft, Windows, болон Windows Media нь бүртгэгдсэн худалдааны
+ <para>Microsoft, Windows, болон Windows Media нь бүртгэгдсэн худалдааны
тэмдэгнүүд эсвэл Америкийн Нэгдсэн Улс ба/эсвэл бусад улсууд дахь
Microsoft Корпорацийн худалдааны тэмдэгнүүд юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>PartitionMagic нь Америкийн Нэгдсэн Улс ба/эсвэл бусад улсууд дахь
+ <para>PartitionMagic нь Америкийн Нэгдсэн Улс ба/эсвэл бусад улсууд дахь
PowerQuest Корпорацийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгнүүд юм.</para>
- <para xmlns='http://docbook.org/ns/docbook'>Үйлдвэрлэгчид болон худалдаалагчдын өөрийнхөө бүтээгдэхүүнүүддээ ашигладаг
+ <para>Үйлдвэрлэгчид болон худалдаалагчдын өөрийнхөө бүтээгдэхүүнүүддээ ашигладаг
тэмдэгнүүдийн олонхи нь худалдааны тэмдэг гэж хэлэгддэг. Тийм худалдааны
тэмдэгнүүд энэ номонд гарч байх үед, FreeBSD төсөлд худалдааны тэмдэг
мэдэгдэж байвал тэмдэгнүүд дээр &apos;&trade;&apos; тэмдэгт нэмэгддэг.</para>