aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml')
-rw-r--r--tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml176
1 files changed, 88 insertions, 88 deletions
diff --git a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml
index f26bfd3db9..579479d3d3 100644
--- a/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml
+++ b/tr_TR.ISO8859-9/htdocs/features.sgml
@@ -5,125 +5,125 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//FreeBSD//DTD HTML 4.01 Transitional-Based Extension//EN" [
<!ENTITY date "$FreeBSD$">
-<!ENTITY title "FreeBSD'nin Teknolojik &Uuml;st&uuml;nl&uuml;kleri">
+<!ENTITY title "FreeBSD'nin Teknolojik Üstünlükleri">
]>
<html>
&header;
- <h1>FreeBSD bir&ccedil;ok &uuml;st&uuml;n &ouml;zellikler
+ <h1>FreeBSD birçok üstün özellikler
sunar.</h1>
<blockquote>
- <p>Hangi uygulamay&yacute; kullan&yacute;rsan&yacute;z
- kullan&yacute;n sistem kaynaklar&yacute;n&yacute;z&yacute;n
- t&uuml;m potansiyelini kullanmak istersiniz. FreeBSD'nin
- &uuml;st&uuml;n &ouml;zellikleri ile bunu
- ba&thorn;ar&yacute;rs&yacute;n&yacute;z.</p>
+ <p>Hangi uygulamayı kullanırsanız
+ kullanın sistem kaynaklarınızın
+ tüm potansiyelini kullanmak istersiniz. FreeBSD'nin
+ üstün özellikleri ile bunu
+ başarırsınız.</p>
</blockquote>
<hr align="left" noshade="noshade" width="100%"><font
- color="#FF0000"><font size="+1">4.4BSD tabanl&yacute; tam
- te&thorn;ek&uuml;ll&uuml; bir i&thorn;letim sistemi.</font></font>
+ color="#FF0000"><font size="+1">4.4BSD tabanlı tam
+ teşeküllü bir işletim sistemi.</font></font>
<blockquote>
- <p>FreeBSD'nin k&ouml;kleri Berkeley'deki Kaliforniya
- &Uuml;niversitesi Bilgisayar Sistemleri Ara&thorn;turma Grubu
- taraf&yacute;ndan &ccedil;&yacute;kar&yacute;lan <b>BSD</b>
- i&thorn;letim sisteminin en son s&uuml;r&uuml;mlerine
- dayan&yacute;r. 4.4BSD sistem m&uuml;hendisleri
- taraf&yacute;ndan yaz&yacute;lan <i>The Design and
- Implementation of 4.4BSD Operating System</i> adl&yacute; kitap
- FreeBSD'nin ana i&thorn;levselli&eth;ini detayl&yacute; bir
- &thorn;ekilde anlatmaktad&yacute;r.</p>
-
- <p>D&uuml;nyan&yacute;n d&ouml;rt bir yan&yacute;ndaki
- g&ouml;n&uuml;ll&uuml; geli&thorn;tiriciler ile FreeBSD
- projesi 4.4BSD i&thorn;letim sisteminin fonksiyonelli&eth;ini
- artt&yacute;rmak i&ccedil;in yeni s&uuml;r&uuml;mler yaparak
- ve her bir s&uuml;r&uuml;mde daha dayan&yacute;kl&yacute;,
- daha h&yacute;zl&yacute; ve kullan&yacute;c&yacute;lar
- taraf&yacute;ndan istenen yeni &ouml;zellikleri katarak
+ <p>FreeBSD'nin kökleri Berkeley'deki Kaliforniya
+ Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Araşturma Grubu
+ tarafından çıkarılan <b>BSD</b>
+ işletim sisteminin en son sürümlerine
+ dayanır. 4.4BSD sistem mühendisleri
+ tarafından yazılan <i>The Design and
+ Implementation of 4.4BSD Operating System</i> adlı kitap
+ FreeBSD'nin ana işlevselli&eth;ini detaylı bir
+ şekilde anlatmaktadır.</p>
+
+ <p>Dünyanın dört bir yanındaki
+ gönüllü geliştiriciler ile FreeBSD
+ projesi 4.4BSD işletim sisteminin fonksiyonelli&eth;ini
+ arttırmak için yeni sürümler yaparak
+ ve her bir sürümde daha dayanıklı,
+ daha hızlı ve kullanıcılar
+ tarafından istenen yeni özellikleri katarak
ilerlemektedir.</p>
</blockquote>
<hr align="left" noshade="noshade" width="100%"><font
- color="#FF0000"><font size="+1">FreeBSD di&eth;er i&thorn;letim
- sistemlerine g&ouml;re daha performansl&yacute; ve di&eth;er
- i&thorn;letim sistemleri ile daha uyumlu
- &ccedil;al&yacute;&thorn;arak sistem y&ouml;netimini daha kolay
+ color="#FF0000"><font size="+1">FreeBSD di&eth;er işletim
+ sistemlerine göre daha performanslı ve di&eth;er
+ işletim sistemleri ile daha uyumlu
+ çalışarak sistem yönetimini daha kolay
hale getirmektedir.</font></font>
<blockquote>
- <p>FreeBSD geli&thorn;tiricileri i&thorn;letim sistemleri
- kavram&yacute;nda en zorlu g&ouml;revleri yerine
+ <p>FreeBSD geliştiricileri işletim sistemleri
+ kavramında en zorlu görevleri yerine
getirmektedirler. Bunlar:</p>
<ul>
- <li><b>Birle&thorn;tirilmi&thorn; sanal haf&yacute;za ve dosya
- sistemi ke&thorn;lemesi</b> ile disk ke&thorn;i ve programlar
- taraf&yacute;ndan kullan&yacute;lan haf&yacute;zay&yacute;
- d&uuml;zg&uuml;n bir &thorn;ekilde s&uuml;rekli
- ayarlamaktad&yacute;r. Sonu&ccedil; olarak programlar en
- g&uuml;zel &thorn;ekilde haf&yacute;za y&ouml;netimi ve
- y&uuml;ksek disk eri&thorn;imine sahip olur. Bunun sonucu
- olarak sistem y&ouml;neticisi ke&thorn;
- b&uuml;y&uuml;kl&uuml;&eth;&uuml;n&uuml; ayarlama derdinden
- kurtulmu&thorn; olur.</li>
-
- <li><b>Uyumluluk Mod&uuml;lleri</b> Linux, SCO UNIX, NetBSD,
- ve BSD/OS i&ccedil;in yaz&yacute;lm&yacute;&thorn;
- programlar&yacute;n FreeBSD 'de
- &ccedil;al&yacute;&thorn;mas&yacute;n&yacute;
+ <li><b>Birleştirilmiş sanal hafıza ve dosya
+ sistemi keşlemesi</b> ile disk keşi ve programlar
+ tarafından kullanılan hafızayı
+ düzgün bir şekilde sürekli
+ ayarlamaktadır. Sonuç olarak programlar en
+ güzel şekilde hafıza yönetimi ve
+ yüksek disk erişimine sahip olur. Bunun sonucu
+ olarak sistem yöneticisi keş
+ büyüklü&eth;ünü ayarlama derdinden
+ kurtulmuş olur.</li>
+
+ <li><b>Uyumluluk Modülleri</b> Linux, SCO UNIX, NetBSD,
+ ve BSD/OS için yazılmış
+ programların FreeBSD 'de
+ çalışmasını
sa&eth;lar.</li>
- <li><b>&Ccedil;ekirdek Kuyruklar&yacute;</b> ile
- programlar&yacute;n senkron olmayan dosya i ve soket IO
- i&thorn;lemlerini en uygun &thorn;ekilde yaparak uygulama ve
- sistem performans&yacute;n&yacute;n
- artt&yacute;r&yacute;lmas&yacute;n&yacute; sa&eth;lar.</li>
-
- <li><b>Kabul Filteri</b> ile web sunucular&yacute; gibi
- ba&eth;lant&yacute; duyarl&yacute; ygulamalar&yacute;n
- baz&yacute; &ouml;zelliklerini i&thorn;letim sistemi
- &ccedil;ekirde&eth;ine d&uuml;zg&uuml;n bir &thorn;ekilde
- y&uuml;kleyerek sistem performans&yacute;n&yacute;n
- artmas&yacute;na neden olur.</li>
-
- <li><b>Soft Updates</b> ile g&uuml;venlik ve
- g&uuml;venirlilikten &ouml;d&uuml;n vermeden sistem dosya
- sistemi performas&yacute;
- artt&yacute;r&yacute;lm&yacute;&thorn; olur. B&uuml;t&uuml;n
- meta-data dosya sistemi i&thorn;lemlerini inceleyerek bu
- i&thorn;lemlerin ayn&yacute; anda olmas&yacute;n&yacute;
- engeller. Bunun yerine bekleyen meta-data i&thorn;lemleri
- i&ccedil;in bir durum tablosu olu&thorn;turarak bu bilgileri
- meta-data 'y&yacute; ke&thorn;lemek, ayn&yacute; dosya
- &uuml;zerindeki sonraki i&thorn;lemlerin tekrar
- yaz&yacute;lmas&yacute;n&yacute; sa&eth;lamak ve meta-data
- bilgilerini s&yacute;ralayarak daha verimli bir &thorn;ekilde
- kullan&yacute;lmas&yacute;n&yacute; sa&eth;lamak i&ccedil;in
- kullan&yacute;r.</li>
+ <li><b>Çekirdek Kuyrukları</b> ile
+ programların senkron olmayan dosya i ve soket IO
+ işlemlerini en uygun şekilde yaparak uygulama ve
+ sistem performansının
+ arttırılmasını sa&eth;lar.</li>
+
+ <li><b>Kabul Filteri</b> ile web sunucuları gibi
+ ba&eth;lantı duyarlı ygulamaların
+ bazı özelliklerini işletim sistemi
+ çekirde&eth;ine düzgün bir şekilde
+ yükleyerek sistem performansının
+ artmasına neden olur.</li>
+
+ <li><b>Soft Updates</b> ile güvenlik ve
+ güvenirlilikten ödün vermeden sistem dosya
+ sistemi performası
+ arttırılmış olur. Bütün
+ meta-data dosya sistemi işlemlerini inceleyerek bu
+ işlemlerin aynı anda olmasını
+ engeller. Bunun yerine bekleyen meta-data işlemleri
+ için bir durum tablosu oluşturarak bu bilgileri
+ meta-data 'yı keşlemek, aynı dosya
+ üzerindeki sonraki işlemlerin tekrar
+ yazılmasını sa&eth;lamak ve meta-data
+ bilgilerini sıralayarak daha verimli bir şekilde
+ kullanılmasını sa&eth;lamak için
+ kullanır.</li>
<li><b>IPsec ve IPv6 Deste&eth;i</b> ile a&eth;
- g&uuml;venli&eth;i artt&yacute;r&yacute;lm&yacute;&thorn;
- olur ve gelecek nesil &Yacute;nternet protokolleri(IPV6)
- deste&eth;i sa&eth;lan&yacute;r.</li>
+ güvenli&eth;i arttırılmış
+ olur ve gelecek nesil İnternet protokolleri(IPV6)
+ deste&eth;i sa&eth;lanır.</li>
</ul>
- <p>&Uuml;zerinde hali haz&yacute;rda
- &ccedil;al&yacute;&thorn;&yacute;lan projeler: &Ccedil;ok
- i&thorn;lemcili sistemlerde daha y&uuml;ksek sistem
- performans&yacute;, Scheduler Activation deste&eth;i ile
- thread i&ccedil;eren uygulamalar i&ccedil;in paralel
- &ccedil;al&yacute;&thorn;ma olana&eth;&yacute;n&yacute;n
- artt&yacute;r&yacute;lmas&yacute;, dosya sistemleri
- anl&yacute;k durumlar&yacute;, fsck olmadan boot etme,
- s&yacute;f&yacute;r-kopya soketler ve olay-durumlu soket IO
- deste&eth;i ile daha iyi a&eth; performans&yacute;, ACPI
+ <p>Üzerinde hali hazırda
+ çalışılan projeler: Çok
+ işlemcili sistemlerde daha yüksek sistem
+ performansı, Scheduler Activation deste&eth;i ile
+ thread içeren uygulamalar için paralel
+ çalışma olana&eth;ının
+ arttırılması, dosya sistemleri
+ anlık durumları, fsck olmadan boot etme,
+ sıfır-kopya soketler ve olay-durumlu soket IO
+ deste&eth;i ile daha iyi a&eth; performansı, ACPI
deste&eth;i ve Mandatory Access Control deste&eth;i
- geli&thorn;mi&thorn; g&uuml;venlik deste&eth;i.</p>
+ gelişmiş güvenlik deste&eth;i.</p>
</blockquote>
&footer;