%includes; ]> &header;

FreeBSD için bu web sitesinde, diðer sitelerde birçok doküman mevcuttur.

Bu sitede

Bu sitede bulunan tüm dokümanlar birçok deðiþik formatta indirilebilir(HTML, Postscript, PDF, ve diðerleri) ve bu dokümanlar deðiþik sýkýþtýrma algoritmalarý ile sýkýþtýrýlmýþtýr (BZip2, Zip). Bu dokümanlar FreeBSD FTP sitesinde bulunmaktadýr.

Bu belge FreeBSD Dokümantasyon Projesitarafýndan yapýlmakta ve devam ettirilmektedir ve bizler yeni doküman ekleyecek ve eski dokümanlar devam ettirecek insanlar aramaktayýz.

Kitaplar

FreeBSD SSS (faq)
FreeBSD 'nin bütün yönlerini içeren Sýkça Sorulan Sorular ve cevaplarý.

FreeBSD El kitabý (handbook)
FreeBSD kullanýcýlarý için kapsamlý ve sürekli geliþen bir kaynak.

FreeBSD Geliþtiricisinin El kitabý (developers-handbook)
FreeBSD için yazýlým geliþtirmek isteyen insanlar için (Sadece FreeBSD 'y geliþtiren insanlar için deðildir).

FreeBSD Mimarisi El kitabý (arch-handbook)
FreeBSD sistem geliþtiricileri içindir. Bu kitap FreeBSD çekirdeði hakkýnda birçok yapýsal bilgiler içerir.

Port El kitabý (porters-handbook)
Üçüncü parti bir yazýlýmý FreeBSD port sistemine çevirmek için en önemli kaynak.

"The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System" kitabýnýn ikinci bölümü (design-44bsd)
Addison-Wesley tarafýndan bu bölüm FreeBSD 'nin temeli olan 4.4BSD iþletim sisteminin dizaynýný anlatýr.

"The FreeBSD Corporate Networker's Guide" kitabýnýn sekizinci bölümü (corp-net-guide)
Addison-Wesley tarafýndan baðýþlanan bu bölüm FreeBSD iþletim sistemi ile Windows, NT, and Novell gibi istemcilere yazýcý servis paylaþýmýnýn nasýl yapýldýðýný anlatýr.

Yeni baþlayanlar için FreeBSD Dokümantasyon Projesi El kitabý (fdp-primer)
FreeBSD Dokümantasyon projesine katkýda bulunmak isteyenler için bir baþlangýç kitabý.

Makaleler

5-STABLE için yol haritasý (5-roadmap)
5-Stable sýnýfýnýn oluþturulabilmesi için orta vadeli geliþtirim planý ve sürüm mühendisliði planlarý anlatýlmaktadýr.

Checkpoint VPN-1/Firewall-1 ve FreeBSD IPsec entegrasyonu (checkpoint)
Checkpoint VPN-1/Firewall-1 ve FreeBSD IPsec 'in berbaber çalýþmasý için nasýl konfigüre edilmesi gerektiði anlatýlmaktadýr.

Committer Klavuzu (committers-guide)
FreeBSD committer 'larý için gerekli bilgiler.

Konsol Sunucusu Dokümaný (console-server)
Ucuz çoklu seri port kartý ile FreeBSD tabanlý konsol sunucusun nasýl kurulduðu anlatýlmaktadýr.

FreeBSD 'ye Katkýda Bulunmak (contributing)
FreeBSD Projesine nasýl katkýda bulunabilirsiniz

FreeBSD 'ye Katkýda Bulunanlarýn Listesi (contributors)
FreeBSD 'nin geliþmesine katkýda bulunan orjanizasyonlar ve þahýslar.

FreeBSD ile CVS Ambarý Kurmak (cvs-freebsd)
FreeBSD projesi ile ayný CVSROOT altyapýsýný taþýyan bir CVS ambarý nasýl kurulur?

CVSup Detaylarý (cvsup-advanced)
CVSup sisteminin inceliði.

FreeBSD ile Çevirimli Firewall Kurulumu (dialup-firewall)
PPP ve ipfw kullanarak çevirimli að üzerinden atanmýþ; deðiþken bir IP üzerinde firewall kurulumu.

Disksiz bir X sunucusu kurmak (diskless-x)
Disksiz bir X sunucusu kurulumu anlatýlmaktadýr.

FreeBSD 'de Euro Sembölü (euro)
FreeBSD ve alakalý yazýlýmlarýn Euro sembolünü nasýl gösterebileceði anlatýlýr.

BSD 'i Açýklanýyor (explaining-bsd)
``BSD Nedir?'' sorusuna verilen bir cevap.

Sýfýrdan FreeBSD (fbsd-from-scratch)
Bir FreeBSD sisteminin en sevdiðiniz portlarla beraber sýfýrdan nasýl derleneceði, kurulacaðý ve konfigüre edileceði (boþ bir dosya sistemine) anlatýlmaktadýr.

Fitreleme yapan Bridge 'ler (filtering-bridges)
FreeBSD sistemini router yerine bridge gibi konfigüre ederek firewall ve filtrelemenin nasýl gerçekleþtirileceði anlatýlýr.

Fontlar ve FreeBSD (fonts)
FreeBSD içindeki deðiþik font teknolojilerinin açýklamalarý ve bunlarýn deðiþik programlar ile nasýl kullanýldýðý.

FreeBSD 'de Formatlama (formatting-media)
FreeBSD 'de taþýnabilir ve sabit cihazlarýn nasýl dilimleme, bölmeleme ve formatlama yapýlacaðý anlatýlýr.

FreeBSD-questions mail listesinden en iyi sonucu nasýl alýrsýnýz (freebsd-questions)
-questions mail listesinden yararlý bilgilerin nasýl alýnabileceði anlatýlýr.

Hats 'lerle çalýþmak (hats)
``hat'' (FreeBSD 'nin deðiþik noktalarýndan sorumlu kiþiler) ile birlikte nasýl çalýþýlacaðý anlatýlmaktadýr.

FreeBSD 'yi Yansýlamak (hubs)
FreeBSD web sitesinin, CVSup sunucusunun, FTP sunucusunun nasýl yansýlanacaðýný anlatan bir baþvuru kaynaðý

FreeBSD 'deki IPSEC iþlevselliðinin baðýmsýz bir testi (ipsec-must)
FreeBSD IPsec fonksiyonelliðinin nasýl test edileceði anlatýlýr.

Java ve Jakarta Tomcat (java-tomcat)
Java ve Jakarta Tomcat 'in FreeBSD 'de kurulumu.

Laptoplarda FreeBSD (laptop)
FreeBSD 'yi laptoplarda nasýl kullanabilirsiniz.

MH El kitabý (mh)
MH mail okuma programýnýn FreeBSD 'de nasýl kullanýlacaðý.

FreeBSD 'nin diðer iþletim sistemleri ile nasýl kullanýlacaðý? (multi-os)
Ayný bilgisayar üzerinde deðiþik iþletim sistemlerinin FreeBSD ile nasýl kurulabileceði.

FreeBSD 'de ilk adýmlar (new-users)
FreeBSD ve &unix; sistemini ilk kez kullanacaklar için.

Pluggable Authentication Modules (pam)
FreeBSD altýnda PAM sistemi ve modüllerinin nasýl kullanýlacaðý.

FreeBSD Problem Rapor Sistemi Kotarma Klavuzu (pr-guidelines)
FreeBSD problem raporlarýnýn kotarýlmasý için tavsiyeler.

FreeBSD Problem Raporu yazmak (problem-reports)
FreeBSD Projesine bir problemi iletmenin nasýl yapýldýðý anlatýlýr.

FreeBSD 'de PXE boot sistemi (pxe)
FreeBSD ile Intel PXE sunucusunun nasýl kurulduðu ve FreeBSD istemcilerin PXE sunucusunu kullanarak nasýl boot edileceði anlatýlmaktadýr.

FreeBSD Sürüm Mühendisliði (releng)
FreeBSD sürüm mühendisliði takýmýnýn FreeBSD Ýþletim Sisteminin sürümlerini yaparken izlediði yollar. Ayrýca özel FreeBSD sürümü yapmak için kullanýlacak olan araçlar anlatýlýr.

Üçüncü parti yazýlýmlar için FreeBSD Sürüm Mühendisliði (releng-packages)
FreeBSD sürüm mühendisleri tarafýndan resmi FreeBSD sürümlerinde yüksek kalitede paketlerin nasýl oluþturulacaðý anlatýlmaktadýr. Bu dökümanýn geliþtirilmesine devam edilmektedir fakat elinde sonunda FreeBSD.org "Paket Kümesi" tarafýndan kullanýlan paket oluþturduðu, paketlerin sürüm cd'lerinde nasýl daðýldýðý ve paket setlerinin doðruluðunun nasýl araþtýrýldýðýný da anlatacaktýr.

Seri ve UART cihazlar (serial-uart)
FreeBSD 'de seri portlarýn ve çok portlu seri arabirim kartlarýnýn nasýl kullanýldýðý hakkýnda detaylý bilgi.

FreeBSD ve Katý Durumlu (Solid State) cihazlar (solid-state)
FreeBSD 'de katý durumlu disklerin nasýl kullanýldýðý anlatýlýr.

Yedekleme Cihazlarý (storage-devices)
FreeBSD'de ESDI disklerin, SCSI disklerin, teyplerin, ve CDROM sürücülerinin nasýl kullanýldýðý anlatýlýr.

Vinum: Güvenli sunucular için temel yapýtaþý (vinum)
FreeBSD 'de hata duyarlý sunucularýn kurulumu ve bunun Vinum ile nasýl gerçellendiðinin adým adým gösterimi.

FreeBSD VM sisteminin tasarým parçalarý (vm-design)
FreeBSD sanal hafýza sisteminin nasýl gerçellendiðinin anlatýlýr.

Zip sürücüler ve FreeBSD (zip-drive)
Iomega Zip (SCSI, IDE, ya da paralel) sürücülerinin nasýl formatlandýðý, baðlandýðý ve kullanýldýðý anlatýlmaktadýr.

Klavuz Sayfalarý

FreeBSD
Sürüm: 1.0, 1.1, 1.1.5.1, 2.0, 2.0.5, 2.1.0, 2.1.5, 2.1.6.1, 2.1.7.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.x-stable, 5.0, 5.1, 5.1-current, Ports.
Diðer Sistemler
Unix Yedinci Sürüm (V7), 2.8BSD, 2.9.1BSD, 2.10BSD, 2.11BSD, 4.3BSD Reno, NET/2, 386BSD 0.1, 4.4BSD Lite2, HP-UX, Linux, NetBSD, OpenBSD, Darwin, Plan 9, SunOS 4.x, SunOS 5.x, ULTRIX 4.2, and XFree86.

Diðer Dokümanlar

4.4BSD Belgeleri: 4.4BSD belgelerinin kendi FreeBSD makinanýzda /usr/share/doc dizininde bulabileceðiniz (eðer doc daðýtýmýný kurduysanýz) html versiyonu.

Info Belgeleri: /usr/share/info dizininde bulunan Info belgeleri (eðer doc daðýtýmýný kurduysanýz).

Diðer web siteleri

FreeBSD hakkýnda birçok yararlý bilgi içeren baðýmsýz siteler.

Kitaplar

Makaleler

Linkler

Gerçek Dünyadan Linkler...

Basýnda FreeBSD

FreeBSD hakkýnda basýnda yayýnlanan hikayeler.

Haber Gruplarý

Aþaðýdaki haber gruplarý FreBSD kullanýcýlarý için ayrýlmýþtýr:

Ek Kaynaklar

2000 Yýlý Uyumluluðu

The FreeBSD projesinin 2000 Yýlý Uyumluluðu beyaný.

BSD Real-Quick (TM) Gazetesi

FreeBSD arenasýnda gerçekleþen geliþimleri içeren aylýk (arasýra iki haftada bir çýkmaktadýr) bir gazete freebsd-announce listesine bu gazeteyi e-posta vasýtasýyla almak için üye olabilirsiniz.

Kaynak Kod

FreeBSD iþletim sisteminin çekirdeðinin kaynak kodunun html hali. Bu sayfa Warren Toomey tarafýndan hazýrlanmaktadýr.

Daemon News

BSD haberlerinde tartýþmasýz bir numara.

FreeBSD gibi bu belgeler zinciri de gönüllülerden oluþur. Bu projenin amacý düzeltmelerin ve yeni materyallerin duyurulmasýdýr.

The FreeBSD Diary

FreeBSD Diary UNIX 'e yeni baþlayanlar için birçok how-to 'dan oluþan bir sayfadýr. Bu sitenin amacý deðiþik portlarýn adým adým nasýl kurulacaðýnýn anlatýlmasýdýr.

The O'Reilly Network BSD Dev Center

BSD Dev Center FreeBSD ile alakalý ipuçlarý ve makaleler içeren iki köþeye sahiptir.

&footer;