%includes; ]> &header;

FreeBSD birçok üstün özellikler sunar.

Hangi uygulamayý kullanýrsanýz kullanýn sistem kaynaklarýnýzýn tüm potansiyelini kullanmak istersiniz. FreeBSD'nin üstün özellikleri ile bunu baþarýrsýnýz.


4.4BSD tabanlý tam teþeküllü bir iþletim sistemi.

FreeBSD'nin kökleri Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Araþturma Grubu tarafýndan çýkarýlan BSD iþletim sisteminin en son sürümlerine dayanýr. 4.4BSD sistem mühendisleri tarafýndan yazýlan The Design and Implementation of 4.4BSD Operating System adlý kitap FreeBSD'nin ana iþlevselliðini detaylý bir þekilde anlatmaktadýr.

Dünyanýn dört bir yanýndaki gönüllü geliþtiriciler ile FreeBSD projesi 4.4BSD iþletim sisteminin fonksiyonelliðini arttýrmak için yeni sürümler yaparak ve her bir sürümde daha dayanýklý, daha hýzlý ve kullanýcýlar tarafýndan istenen yeni özellikleri katarak ilerlemektedir.


FreeBSD diðer iþletim sistemlerine göre daha performanslý ve diðer iþletim sistemleri ile daha uyumlu çalýþarak sistem yönetimini daha kolay hale getirmektedir.

FreeBSD geliþtiricileri iþletim sistemleri kavramýnda en zorlu görevleri yerine getirmektedirler. Bunlar:

Üzerinde hali hazýrda çalýþýlan projeler: Çok iþlemcili sistemlerde daha yüksek sistem performansý, Scheduler Activation desteði ile thread içeren uygulamalar için paralel çalýþma olanaðýnýn arttýrýlmasý, dosya sistemleri anlýk durumlarý, fsck olmadan boot etme, sýfýr-kopya soketler ve olay-durumlu soket IO desteði ile daha iyi að performansý, ACPI desteði ve Mandatory Access Control desteði geliþmiþ güvenlik desteði.

&footer;